KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:

1)      Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów;

2)      Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie jest Justyna Ciechanowska.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: Ul. Św. Rocha 37 b, 35-330 Rzeszów, osobiście  siedzibie Ul. Św. Rocha 37 b, 35-330 Rzeszów.

3)         Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją działalności statutowej, m.in. umożliwienie korzystania z zasobów PBP w Lubaczowie w tym udostępnianie przez PBP w Lubaczowie zbiorów oraz obsługi, ich wypożyczania i zwrotu czy też również organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu. Kolejnym celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie statystyki dotyczącej użytkowania biblioteki oraz jej zasobów zgodnie z przepisami. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz PBP w Lubaczowie. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu np. uczestnictwa w ogłoszonym konkursie, zajęciach, szkoleniach. Oprócz realizacji ww. celów Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w PBP w Lubaczowie.

4)      Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy. W przypadku organizowanych konkursów, wydarzeń podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

W związku z realizowanymi zadaniami statutowymi przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie podanie przez Panią/Pana danych osobowych    w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U.2019.1479 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (t.j. Dz.U.2019.649 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2018.1983 z późn. zm.);
5)      Okres przechowywania
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
6)            Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami Pani/Pana danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Biblioteka. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Biblioteki jest art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)          Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.