Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie została utworzona na mocy Uchwały Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 20 października 2005 r. Nr XXIV/216/2005 i jest samorządową instytucją kultury.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Lubaczów, a terenem jej działalności powiat lubaczowski. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Uroczysta inauguracja działalności Biblioteki odbyła się w dniu 26 czerwca 2007 r.

Prawną podstawą funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej jest:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 339)
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 1997 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 110, poz. 721).
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578).

Organizacja biblioteki

Lokal:

Biblioteka mieści się przy ul. Kościuszki 161, dzieli lokal z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie i zajmuje powierzchnię 172 m2. Składa się z 2 części: wypożyczalni i czytelni multimedialnej.

Kadra:

mgr Andrzej Nepelski – dyrektor
mgr Dorota Czerkowska mgr Marta Rawska – bibliotekarz – bibliotekarz
mgr Alicja Czernysz-Kawa – prac. administracji
Barbara Sopel – prac. administracji

Zakres działalności:

Głównym celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, jak i również gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych o własnym regionie.

Publiczny charakter Biblioteki sprawia, że ma być ona również centrum edukacyjnym i kulturalno-oświatowym, wspierającym regionalne inicjatywy, punktem informacji o powiecie i dla powiatu, miejscem spotkań społeczności lokalnej, miejscem sprzyjającym poznawaniu historii, tradycji, kultury i obyczajów regionu. Biblioteka zamierza działać aktywnie i nowocześnie, realizować projekty mające na celu rozpowszechnianie kultury regionalnej oraz wiedzy o powiecie lubaczowskim.

Biblioteka pełni też nadzór merytoryczny nad 25 placówkami bibliotecznymi w powiecie. Nadzór polega na udzielaniu instruktażu i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu oraz na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej.